symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

3.5

Kody podstawowe > Rozdział 3

Histogram generowanych wartości losowych

library(tseries)
z=c()
for (i in 1:1000)
{

x=runif(1000)
me=median(x)
for (j in 1:1000)
{if (x[j]<me) x[j]=0 else x[j]=1}
y=factor(x)
z=c(z,runs.test(y)$statistic[[1]])

}
hist(z,freq=FALSE,ylim=c(0,0.4))
w=seq(-4,4,.1)

# teoretyczny rozkład statystyki testowej
lines(w,dnorm(w))
# wyświetlenie liczby przypadków odrzuceń H0
sum(z>qnorm(0.975) | z<qnorm(0.025))


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego