symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

5.12

Kody podstawowe > Rozdział 5

Rozkład średniej z próby prostej z rozkładu normalnego i Cauchy’ego


# podział okna wykresu
# 2 wiersze i 3 kolumny
par(mfrow=c(2,3))
# liczba generowanych wartości losowych
k=1000

### rozkład normalny
tabnor1=matrix(rnorm(1*k),k,1)
tabnor5=matrix(rnorm(5*k),k,5)
tabnor30=matrix(rnorm(30*k),k,30)
hist(apply(tabnor1,1,mean),xlim=c(-3,3))
hist(apply(tabnor5,1,mean),xlim=c(-3,3))
hist(apply(tabnor30,1,mean),xlim=c(-3,3))

### rozkład Cauchy
ego
tabc1=matrix(rcauchy(1*k),k,1)
tabc5=matrix(rcauchy(5*k),k,5)
tabc30=matrix(rcauchy(30*k),k,30)
hist(apply(tabc1,1,mean),xlim=c(-300,300))
hist(apply(tabc5,1,mean),xlim=c(-300,300))
hist(apply(tabc30,1,mean),xlim=c(-300,300))

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego