symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

6.1

Kody podstawowe > Rozdział 6

Realizacja procedury bootstrap

# wczytanie danych cars
data(cars)
attach(cars)

# liczba prób bootstrapowych
N=1000
z=dist/speed
n=length(z); wynik=matrix(0,N,1)
for (i in 1:N)
 {wynik[i,1]=mean(sample(z,n,replace=TRUE))}

# wyświetlenie wyników
print('Ocena wartości przeciętnej ilorazu')
mean(wynik)
print('ocena wariancji estymatora')
var(wynik[,1])

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego