symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

6.5

Kody podstawowe > Rozdział 6

Ocena wariancji estymatora metodą niezależnych grup losowych

# wczytanie danych
data(chickwts)
hist(chickwts$weight)
# pobranie zwrotnej próby 10 elementowej
x=sample(chickwts$weight,10,replace=N)
hist(x)
z=c(0,0)
# liczba losowanych niezależnych prób
G=100
for (i in 1:G)
{
x=sample(chickwts$weight,10,replace=N)
z[i]=mean(x)
}
mean(z)
# var1 i var2
# wariancje zadane wzorami (6.9) i (6.10)
var1=var(z)/G
z0=mean(chickwts$weight)
var2=sum((z-z0)^2)/(G*(G-1))
print('Odchylenia standardowe - oceny')
sqrt(var1)
sqrt(var2)


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego