Rozdział 1 - Testy permutacyjne

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rozdział 1


Kod 1.1. Estymacja mediany i ocena wariancji estymatora metodą bootstrap

dane=c(2,3,3,4,5,7,8,8,9,12,15)
n=length(dane)
N=1000
wynik=numeric(N)
for (i in 1:N)
{
      daneB=sample(dane,n,replace=TRUE)
      wynik[i]=median(daneB)
}
mean(wynik)
var(wynik)

Kod 1.2. Estymacja mediany i ocena wariancji estymatora metodą jackknife

dane=c(2,3,3,4,5,7,8,8,9,12,15)
n=length(dane)
N=1000
wynik=numeric(N)
for (i in 1:N)
{
      wynik[i]=n*median(dane)-(n-1)*median(dane[-i])
}
mean(wynik)
var(wynik)

Kod. 1.3. Ocena wariancji estymatora mediany metodą zależnych grup losowych

dane=c(2,3,3,4,5,7,8,8,9,12,15,18)
n=length(dane)
k=3
wynik=numeric(N)
for (i in 1:k)
{
wynik[i]=median(dane[((i-1)*4+1):(i*4)]
}
boxplot(wynik)
mean(wynik)

Kod 1.4. Wyznaczenie bootstrapowego przedziału ufności dla mediany z wykorzystaniem pakietu boot

library(boot)
f.mediana<-function(dane,nr){median(dane[nr])}
dane=c(2,3,3,4,5,7,8,8,9,12,15)
boot.ci(boot(dane,f.mediana,1000),conf=0.95)
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego