Treści zadań z analizy struktury - Zadania

Idź do spisu treści

Menu główne:

Teksty zadań

Analiza struktury

Zadanie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pewnym przedsiębiorstwie we wrześniu 2013 roku wylosowano  niezależnie 12 pracowników i zebrano dane dotyczące wykorzystanych dni urlopu.

Uzyskano wyniki: 12, 14, 7, 17, 22, 10, 23, 18, 11, 20, 21, 17.

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadź wszechstronną analizę struktury wykorzystanych dni urlopu wśród badanych pracowników przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceny uzyskane na egzaminie ze statystyki przez 20 osób, które przystąpiły do egzaminu przedstawiały się następująco:

 

 

2; 3; 5; 4,5; 5; 2; 3; 4; 5; 4,5; 2; 3; 2; 3,5; 3; 3,5; 4; 5; 3; 4.

 

 

 

 

 

 

 

a) Określ typ badanej cechy i uporządkuj podany ciąg w szereg skokowy.

 

 

 

 

 

 

b) Scharakteryzuj wyniki egzaminu za pomocą dominanty, mediany i rozstępu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przedsiębiorstwie "Blue & Yellow" na koniec 2013 roku przeprowadzono inwentaryzację sprzętu komputerowego.

 

 

Otrzymany rozkład liczby napraw tego sprzętu od chwili zakupu przedstawia poniższa tabela.

 

 

 

 

 Dokonaj analizy struktury sprzętu komputerowego według liczby napraw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba napraw

Liczba urządzeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zważono 150 losowo wybranych cebulek tulipanów, wyhodowanych przez pewien zakład w Holandii.

 

 

 

 

Wyniki badań przedstawiono w tabeli. Na podstawie danych zawartych w tabeli obliczyć średnią wagę oraz odchylenie standardowe masy ceblulki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa cebulki tulipana [dag]

Liczba cebulek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroler jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym wykonywał pomiary wyrobów. W piątek szerokości kolejnych produktów były następujące (w mm):

420, 330, 370, 310, 400, 390, 275, 315 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Dysponując informacjami dla 10 pomiarów wykonanych w poniedziałek: średnia  440 mm oraz odchylenie standardowe 38 mm przeprowadzić możliwie szeroką analizę porównawczą wykonanych pomiarów w tych dwóch dniach.

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzienne zużycie energii elektrycznej (w kWh) w pewnym budynku mieszkalnym w Katowicach przedstawia poniższa tabela.

 

 

Dokonaj wszechstronnej analizy zużycia energii elektrycznej w tym budynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zużycie energii (w kWh)

Liczba rodzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 - 3

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 6

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - 9

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 - 12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - 14

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pewnym banku 20% lokat oprocentowanych jest na 3,8%, 40% lokat – na 4,2%, dwie kolejne grupy  lokat stanowiące po 16% to lokaty

 

oprocentowane: jedna na 4,5% , a druga na 4,8%. Pozostała część lokat oprocentowana jest w stosunku rocznym na 5,4%.

 

 

Obliczyć przeciętną wielkość oprocentowania lokat w tym banku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W jednym z domów akademickich przeprowadzono badanie dotyczące miesięcznych wydatków na cele kulturalne. Otrzymane wyniki przedstawia tabela poniżej. Przeprowadzić wszechstronną analizę miesięcznych wydatków studentów na cele kulturalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki
 miesięczne w zł

Liczba
 studentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 - 80

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 - 120

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 - 160

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pow. 160

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trzech oddziałach pewnej firmy przeprowadzono badanie  dotyczące wynagrodzeń. Wykorzystując podane w tabeli dane wyznacz średnie

 

wynagrodzenie oraz odchylenie standardowe dla wszystkich oddziałów tej firmy łącznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr oddziału

Liczba pracowników

Średnia płaca (tys. zł)

Odchylenie standardowe (tys. zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

45

2,5

0,32

 

 

 

 

 

 

 

 

2

68

2,7

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

3

33

2,4

0,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W mieście X zamieszkuje 50 tys. osób, w mieście Y - 70 tys. osób natomiast w mieście Z - 60 tys. osób. Gęstość zaludnienia w tych miastach

jest równa odpowiednio: 1500 osób/km2 , 1000 osób/km2 oraz 1200 osób/km2 .

 

 

 

 

 

Obliczyć średnią gęstość zaludnienia w tych miastach łącznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawione w tabeli dane obrazują liczbę uzyskanych punktów podczas egzaminu ze statystyki opisowej dla 100 studentów.  

 

 

Odpowiedz na następujące pytania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ilu studentów uzyskało co najwyżej 20 punktów?

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Jaki procent studentów uzyskał wynik wyższy niż 30 punktów?

 

 

 

 

 

 

c) Jaką liczbę punktów uzyskało 25% najsłabszych studentów?

 

 

 

 

 

 

 

d) Jaki procent studentów uzyskał co najwyżej 40 punktów?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów

0 - 20

20 - 30

30 - 40

40 - 50

50 - 60

 

 

 

 

 

 

Liczba studentów

10

15

25

30

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porównaj zróżnicowanie pięciu firm kosmetycznych ze względu na przychody ze sprzedaży i  na wydatki na reklamę.

 

 

 

Pod względem której z cech firmy są bardziej zróżnicowane?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer firmy

I

II

III

IV

V

 

 

 

 

 

 

Przychody [tys zł]

800

900

1000

1300

1200

 

 

 

 

 

 

Wydatki na reklamę [tys zł]

70

100

160

120

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego