bdl_anim

Bank Danych Lokalnych - animacje
Title
Przejdź do treści
Bank Danych Lokalnych
Animacje
Dane zostały pobrane z Banku Danych Lokalnych w styczniu 2021 roku.
Dla wybranych zmiennych sporządzono aykresy animowane.

Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. W tej bazie jest dostępnych  ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie. Najstarsze dane pochodzą z 1995 roku. Dostępne są m.in. dane i wskaźniki opisujące miejscowości statystyczne, gminy, powiaty, województwa i Polskę oraz jednostki zgodne z nomenklaturą NTS: podregiony i regiony. Użytkownicy BDL mają dostęp do zasobów informacyjnych jak wybrane statystyki roczne i krótkookresowe, które są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane. Dodatkowo można uzyskać informacje: Portret terytorium, Ranking, Statystyczne vademecum samorządowca, a także Wskaźniki zrównoważonego rozwoju dostępne w Dziedzinowych Bazach Wiedzy – Statystyka wielodziedzinowa – Przekroje Terytorialne BDL.

W Banku Danych Lokalnych można wybrać następujące kategorie dziedzin:
 
̶            Ceny,
 
̶            Finanse przedsiębiorstw (dane kwartalne),
 
̶            Finanse publiczne,
 
̶            Fundusze unijne (dane półroczne),
 
̶            Gospodarka mieszkaniowa i komunalna,
 
̶            Handel i gastronomia,
 
̶            Inwestycje i środki trwałe,
 
̶            Kultura fizyczna, sport i rekreacja,
 
̶            Kultura i sztuka,
 
̶            Ludność,
 
̶            Narodowe Spisy Powszechne,
 
̶            Nauka i technika,
 
̶            Ochrona zdrowia, opieka społeczna i świadczenia na rzecz rodziny,
 
̶            Organizacja państwa i wymiar sprawiedliwości,
 
̶            Podmioty gospodarki narodowej, przekształcenia własnościowe i strukturalne,
 
̶            Podział terytorialny,
 
̶            Powszechne Spisy Rolne,
 
̶            Przemysł i budownictwo,
 
̶            Rachunki regionalne,
 
̶            Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo,
 
̶            Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny,
 
̶            Rynek nieruchomości,
 
̶            Rynek pracy,
 
̶            Samorząd terytorialny,
 
̶            Sektor non-profit,
 
̶            Stan i ochrona środowiska,
 
̶            Szkolnictwo,
 
̶            Szkolnictwo wyższe,
 
̶            Transport i łączność,
 
̶            Turystyka,
 
̶-           Wychowanie przedszkolne,
̶-           Wynagrodzenia i świadczenia społeczne.
Wróć do spisu treści