Analiza zależności

Placeholder  Image

Jednostki tworzące zbiorowość statystyczną zazwyczaj charakteryzowane są za pomocą więcej niż jednej cechy. Zachodzi potrzeba ich łącznego badania, określenia rodzaju występujących zależności i badania ich siły. Dla zbadania siły zależności zazwyczaj wyznaczamy współczynnik korelacji liniowej. Linie regresji wykorzystujemy do opisania postaci zależności pomiędzy zmiennymi.

Szeregiem dynamicznym nazywamy ciąg wartości badanego zjawiska obserwowanego w kolejnych jednostkach czasu. Do opisu zman zjawiska w czasie wykorzystywane są m.in. indeksy proste, indeksy agregatowe wielkości absolutnych i stosunkowych. Do opisu dynamiki zjawisk wykorzystuje się również funkcję trendu oraz wskaźniki wahań sezonowych.

Analiza dynamiki

dynam104

Analiza struktury powinna doprowadzić do zwięzłego  przedstawienia wyników za pomocą właściwych charakterystyk obliczanych na podstawie zaobserwowanych wyników.
Podstawowe grupy charakterystyk to:
- miary położenia,
- miary zmienności,
- miary asymetrii,
- miary koncentracji.

Analiza struktury

Placeholder  Image
Statystyka opisowa