Testy parametryczne

Placeholder  Image

Do najczęściej wykorzystywanych technik wnioskowania statystycznego zaliczamy weryfikację hipotez. Testy parametryczne pozwalają na weryfikację hipotezy o wartości parametru w populacji oraz równości parametrów w dwóch populacjach. W tej części zamieszczono przykłady weryfikacji hipotezy o wartości średniej, wariancji, wskaźnika struktury i równości dwóch wskaźników struktury.

.Testy parametryczne zazwyczaj wymagają spełnienia założenia normalności rozkładu badanej zmiennej. Testry nieparametryczne zazwyczaj nie wymagają spełnienia tego założenia. Z pomocą tego typu testów weryfikujemy hipotezy o postaci rozkładu badanej zmiennej, niezależności zmiennych losowych oraz możemy porównać rozkład dwóch lub więcej zmiennych.

Testy nieparametryczne

npar1

Informacje uzyskane z próby losowej można uogólnić na całą populację. Estymacja przedziałowa to jedna z najważniejszych metod wnioskowania o parametrach populacji na podstawie próby losowej. Na zajęciach ze statystyki konstruujemy przedziały ufności dla następujących parametrów:
wartość oczekiwana,
- wariancja / odchylenie standardowe,
- wskaźnik struktury,
- współczynnik korelacji.

Przedziały ufności

Placeholder  Image
Statystyka II