Wykaz wszystkich map
Ludność
Liczba ludności
Zmiany liczby ludności
Ludność według wieku
Liczba osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym
Liczba kobiet na 100 mężczyzn
Ruch naturalny
Urodzenia żywe
Zgony
Zgony w wyniku wypadków
Zgony w wyniku wypadków transportowych
Zgony w wyniku nadużycia narkotyków
Zdrowie
Przeciętna długość życia w zdrowiu
Oczekiwana długość życia w zdrowiu osób w wieku 65 lat
Liczba lekarzy
Liczba łóżek w szpitalach
Rynek pracy
Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia młodych
Ceny
Inflacja
Porównywalny poziom cen
PKB
Transport
Transport drogowy
- Autostrady
- Przewozy

Transport kolejowy
- Linie kolejowe
- Liczba pasażerów
- Przewozy

Transport lotniczy
- Liczba pasażerów
- Przewozy

Z menu należy wybrać kategorię a następnie z rozwiniętego podmenu odpowiednią mapę z danymi.