Wykresy


Idź do treści

Animacje

Przykłady animacji w programie R.

####################################################################
########################### Animacje ##############################
####################################################################

### Animacje dydaktyczne

#Wykresy słupkowe
for (i in 1:10)
{
barplot(Orange$age,col=rainbow(i))
Sys.sleep(1)
}

x=seq(-pi,pi,.1)
for (i in 1:100)
\par
# Gęstość rozkładu normalnego - zmiana parametrów
x=seq(-5,5,0.1)
for (i in 0:100)
{
plot(x, dnorm(x,0+i/30), type="l")
Sys.sleep(.02)
}
for (i in 100:0)
\par for (i in 0:100)
{
plot(x, dnorm(x,0,1+i/100), type="l",ylim=c(0,0.4))
Sys.sleep(.02)
}
for (i in 100:0)
\par
### Animacja
### Rozkład t Studenta a liczba stopni swobody
x=seq(-3,3,0.1)
for (i in 1:20)
{
plot(x, dt(x,i), type="l",main=c("stopni swobody " , i))
Sys.sleep(0.3)
}

### Animacja karty kontrolnej
library(qcc)
data(pistonrings)
attach(pistonrings)
diameter <- qcc.groups(diameter, sample)
#Karta dwutorowa Xsr - S
par(mfrow=c(2,1))
for (i in 27:40)
\par
### Animacja - zmiana skali
for (i in 1:4000)
{
plot(c(2,3,3,6,6,8,7),type="l",ylim=c(0,8+abs(i-1000)/20))
}

### Koło - animacje
for (i in 1:200)
\par
for (i in 1:200)
{
pie(rep(1,i), labels="", col=rainbow(i/3), border=NA,main = "pie(*, labels=\"\", col=rainbow(n), border=NA,..")
Sys.sleep(0.2)
}

### Centralne twierdzenie graniczne
for (i in 1:30)
\par
### Moc testu - zależność od n
for (i in 1:30)
{
power.examp(n=i)
Sys.sleep(.5)
}

### Wykres trójwymiarowej powierzchni - animacja
x <- seq(-10, 10, length= 30)
y <- x
for (i in 1:100)
\par
### Wykres trójwymiarowej powierzchni - animacja
x <- seq(-10, 10, length= 30)
y <- x
for (i in 1:100)
{
f <- function(x,y) \ par z <- outer(x, y, f)
z[is.na(z)] <- 1
op <- par(bg = "white")
persp(x, y, z, theta = 30, phi = 30, expand = 0.5, col = "red")
}

### Wykres trójwymiarowej powierzchni - animacja
x <- seq(-10, 10, length= 30)
y <- x
for (i in 1:100)
{
f <- function(x,y) \par z <- outer(x, y, f)
z[is.na(z)] <- 1
op <- par(bg = "white")
persp(x, y, z, theta = 30, phi = 30, expand = 0.5, col = "red")
}

Powrót do treści | Wróć do menu głównego