Wykresy


Idź do treści

Zmienne losowe

Wykresy gęstości i dystrybuant zmiennych losowych.
Przedstawiono wykresy gęstości zmiennych losowych ciągłych oraz wykresy rozkładu prawdopodobieństwa dla zmiennych losowych skokowych.####################################################################
################ Wykresy funkcji zmiennych losowych ################
####################################################################

### Wykresy funkcji zmiennych losowych

### Rozkłady skokowe

# Rozkład dwumianowy, dziesięciokrotny rzut monetą X-liczba wyrzyconych orzełków
x=0:10
plot(x,dbinom(x,10,0.5))

x=0:10
plot(x,pbinom(x,10,0.5))

# Rozkład Poissona lambda =2

x=0:10
plot(x,dpois(x,2))

x=0:10
plot(x,ppois(x,2))

### Rozkłady ciągłe

# Gęstość rozkładu normalnego
x=seq(-3,3,0.1)
plot(x, dnorm(x), type="l")

# Dystrybuanta rozkładu normalnego
x=seq(-3,3,0.1)
plot(x, pnorm(x), type="l")

# Gęstość rozkładu chi-kwadrat
x=seq(0,10,0.1)
plot(x, dchisq(x,3), type="l")

# Dystrybuanta rozkładu chi-kwadrat
x=seq(0,10,0.1)
plot(x, pchisq(x,3), type="l")

# Gęstość rozkładu t Studenta
x=seq(-3,3,0.1)
plot(x, dt(x,3), type="l")

# Dystrybuanta rozkładu t Studenta
x=seq(-3,3,0.1)
plot(x, pt(x,3), type="l")

### Animacja
#Rozkład t Studenta a liczba stopni swobody
x=seq(-3,3,0.1)
for (i in 1:20)
{
plot(x, dt(x,i), type="l",main=c("stopni swobody " , i))
Sys.sleep(0.3)
}

par(mfrow=c(2,2))
x <- seq(0, 1, length=21)
plot(x,dbeta(x, 1, 1),type="l")

plot(x,dbeta(x, 2, 2),type="l")

plot(x,dbeta(x, 2, 4),type="l")

plot(x,dbeta(x, 4, 2),type="l")

#Rozkład beta
x <- seq(0, 1, length=21)
plot(x,dbeta(x, 1, 1),type="l")

plot(x,dbeta(x, 2, 2),type="l")

plot(x,dbeta(x, 2, 4),type="l")

plot(x,dbeta(x, 4, 2),type="l")

par(mfrow=c(2,2))
x <- seq(0, 8, length=21)
plot(x,dgamma(x, 1),type="l")

plot(x,dgamma(x, 1.5),type="l")

plot(x,dgamma(x, 2),type="l")

plot(x,dgamma(x, 4),type="l")
Powrót do treści | Wróć do menu głównego