Wykresy


Idź do treści

Matematyczne

Przykłady zastosowania funkcji matplot.


####################################################################
############ Wykresy funkcji matematycznych (matplot)###############
####################################################################

### Funkcja matplot

x <- seq(-4, 4, len = 101)
y <- cbind(sin(x), cos(x))
matplot(x, y, type = "l", xaxt = "n", main = expression(paste(plain(sin) * alpha,
" and ", plain(cos) * alpha)), ylab = expression("sin" * alpha, "cos" * alpha),
xlab = expression(paste("Kąt ", alpha)), col.main = "green")

x <- seq(-4, 4, len = 101)
y <- cbind(2*sin(x), cos(2*x))
matplot(x, y, type = "l", xaxt = "n", , ylab = expression("sin" * alpha, "cos" * alpha),
xlab = expression(paste("Kąt ", alpha)))

#Animacje
for (i in 1:1000)
{
x <- seq(-4, 4, len = 101)
y <- cbind(sin(x-i/50), cos(x+i/200))
matplot(x, y, type = "l", xaxt = "n",
xlab = expression(paste("Kąt ", alpha)))
}

for (i in 1:1000)
\par
Powrót do treści | Wróć do menu głównego