Wykresy


Idź do treści

Histogramy

Histogram

Histogram może być wykreślony dla cech mierzalnych. Należy do wykresów powierzchniowych, czyli o wielkości danego zjawiska informuje powierzchnia słupka. Jeżeli wszystkie przedziały mają jednakową długość, to na osi rzędnych mogą być odkładane liczebności poszczególnych klas. Jeśli nie wszystkie przedziały mają jednakową długość, to niezbędne jest obliczenie gęstości.

Warianty:
- dla przedziałów o równej długości,
- dla przedziałów o różnej długości,
- trójwymiarowy.

####################################################################
########################### Histogramy #############################
####################################################################

### Histogram - funkcje z biblioteki graphics

attach(chickwts)
hist(weight)

hist(weight,col=2)

hist(weight,col=1:7)

hist(weight,col=2,breaks=3)

hist(weight,col=2,breaks=18)

hist(weight,col=2,breaks=18,border="blue")

hist(rnorm(1000),col=3)

hist(rnorm(1000),col=3,density=15)

hist(rivers)

hist(rivers,n=20, col=rainbow(20))

hist(rivers,breaks=c(20,100,200,300,400,500,1000,4000),col=rainbow(6))

### Histogram - funkcje z biblioteki lattice

library("lattice")
histogram(~ iris$Sepal.Width | factor(Species), data = iris)

histogram(~ weight | factor(feed), data = chickwts)
Powrót do treści | Wróć do menu głównego