Wykresy


Idź do treści

Wykresy slupkowe

Wykresy słupkowe (bar chart) mogą być wykorzystane do przedstawienia liczby jednostek w różnych, rozłącznych klasach. Na jednej z osi umieszczane są poszczególne kategorie,a na drugiej osi odpowidające poszczególnym kategoriom wielkości liczbowe.
Na takich wykresach przedstawiamy informacje dotyczące pomiarów na skalach słabych (nominalna i porządkowa) oraz na skalach mocnych (przedziałowa i stosunkowa). W przypadku skali stosunkowej należy dokonać podziału obszaru zmienności na klasy.

####################################################################
######################## Wykresy słupkowe ##########################
####################################################################

### Wykresy słupkowe

x=c(5,4,3,7,8)
barplot(x,col=1:5)

barplot(Orange$circumference)

barplot(Orange$age,col=3)

barplot(Orange$age,col=rainbow(7))

barplot(Orange$age,col=rainbow(35))

barplot(sort(Orange$circumference))

barplot(table(Orange$circumference,Orange$circumference))

barplot(table(Orange$circumference,Orange$age),legend.text=T,col=rainbow(7))
Powrót do treści | Wróć do menu głównego