symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

3.5

Kody rozszerzone > Rozdział 3

##########################################################################################
###                                                                        
Histogram generowanych wartości losowych                                                              ###
##########################################################################################

### Sprawdzenie losowości generowanego ciągu wartości
### Wykorzystywany jest test serii losowości

library(tseries)
### Załadowanie biblioteki tseries, jeśli biblioteka nie jest zainstalowana należy ja zainstalować
z=c()
for (i in 1:1000)
{

x=runif(1000)
me=median(x)
for (j in 1:1000)
{if (x[j]<me) x[j]=0 else x[j]=1}
y=factor(x)
z=c(z,runs.test(y)$statistic[[1]])

}
hist(z,freq=FALSE,ylim=c(0,0.4))
w=seq(-4,4,.1)
lines(w,dnorm(w))
sum(z>qnorm(0.975) | z<qnorm(0.025))
### ile razy odrzucono hipotezę o losowości przy poziomie istotności a = 0,05.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego